Here should be an image
Auctor Finance, s.r.o.
VÝROČNÁ SPRÁVA
2022
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
2
OBSAH
I. VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI AUCTOR FINANCE, S.R.O. ZA OBDOBIE OD 1.1.2022 do 31.12.2022:
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O
SPOLOČNOSTI
................................................................................
3
HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
.....................................................................................................
3
ÚDAJE O
PREDMETE ČINNOSTI
..........................................................................................
3
ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV
SPOLOČNOSTI V ÚČTOVNOM OBDOBÍ
............................................................................
3
ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI
...................................................................
6
VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE O
UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA
...................................................
7
UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
....................
11
INFORMÁCIA O
OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A
FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK
2022
..........................................................................................................................................
12
NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU
......................................................................................
12
NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
.....................................
12
NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH
PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV
MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
...............................................................................
12
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ
.........................................................................
12
VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTI
.........................................
13
II. PRÍLOHY:
Prílohy:
Správa nezávislého audítora
Účtovná závierka k 31.12.2022 (súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky)
                                 
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
3
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI
Obchodné meno:
Auctor Finance, s.r.o.
SÍDLO SPOLOČNOSTI:
DVOŘÁKOVO NÁBREŽIE 8
BRATISLAVA – MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO 811 02
IČO:
51 901 811
Deň zápisu:
29.8.2018
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Základné imanie:
5 000 EUR
Zápis v OR:
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka:
130985/B
(ďalej len „Spoločnosť“)
HISTÓRIA SPOLOČNOSTI
Spoločnosť bola založená 23.7.2018 a do obchodného registra bola zapísaná dňa 29.8.2018 Obchodným
registrom Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, oddiel Sro, vložka č. 130985/B.
ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI
-
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných emisiou dlhopisov
ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI V ÚČTOVNOM
OBDOBÍ
Štatutárny orgán –
Konatelia
Konatelia sú štatutárnym orgánom Spoločnosti. Sú oprávnení konať v mene Spoločnosti vo všetkých
veciach a zastupujú ju voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Konatelia riadia
činnosť Spoločnosti a rozhodujú o všetkých jej záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Konatelia vykonávajú obchodné vedenie
spoločnosti a zabezpečujú všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Konatelia sú povinní
zabezpečiť riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných
dokladov, okrem iného predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú
závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane
určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát.
Konatelia majú štandardný rozsah právomocí podľa Obchodného zákonníka. Nemajú právomoc rozhodnúť
o vydaní obchodného podielu/akcií, dlhopisov alebo o spätnom odkúpení obchodného podielu/akcií,
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
4
dlhopisov v účtovnej jednotke. V zmysle platnej Zakladateľskej listiny do právomoci štatutárneho orgánu
patrí riadenie všetkých záležitostí Spoločnosti, pokiaľ neboli zverené do rozhodovacej právomoci valného
zhromaždenia a tiež zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov
a informovanie spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti.
Konatelia tiež zvolávajú valné zhromaždenie Spoločnosti.
K 31.12.2022 mala Spoločnosť dvoch konateľov volených a odvolávaných valným zhromaždením
Spoločnosti:
Oleg Uskoković - konateľ
Ulica Krešimira Filića 39B
Varaždin 420 00
Chorvatská republika
Josef Pilka – konateľ
Počernická 512/58
Praha 10
108 00
Česká republika
Konanie menom Spoločnosti:
V mene Spoločnosti konatelia konajú spoločne, pričom podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k
vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoje
vlastnoručné podpisy.
Dozorná rada
Spoločnosť nemá vytvorenú dozornú radu.
Výbor pre audit
Spoločnosť dňa 1.12.2020 zriadila výbor pre audit, ktorý pozostáva z troch členov. Postavenie a pôsobnosť
výboru pre audit vo vzťahu k účtovnej závierke:
Výbor pre audit je orgánom Spoločnosti, ktorý vykonáva činnosti uvedené v príslušných právnych
predpisoch – zákone 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a zákone 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
a) výbor pre audit je oprávnený nahliadať do dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti
v rozsahu nutnom pre výkon jeho činnosti,
b) výbor pre audit je povinný oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej činnosti formou správy
o svojej činnosti minimálne raz za kalendárny rok,
c) výbor pre audit sleduje proces zostavovania účtovnej závierky, dodržiavanie osobitných predpisov
a predkladá odporúčania a návrhy na zabezpečenie integrity tohto procesu,
d) výbor pre audit sleduje efektivitu vnútornej kontroly, interného auditu a systémov riadenia rizík
v spoločnosti, ak ovplyvňujú zostavovanie účtovnej závierky,
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
5
e) výbor pre audit sleduje priebeh a výsledky štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky a
zohľadňuje zistenia a závery Úradu pre dohľad nad výkonom audite,
f) výbor pre audit preveruje a sleduje nezávislosť štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti
podľa § 21, 24 a 25 zákona o štatutárnom audite, predovšetkým vhodnosť poskytovania neaudítorských
služieb v súlade s osobitným predpisom a služieb poskytovaných štatutárnym audítorom alebo
audítorskou spoločnosťou podľa § 33 ods. 1 zákona o štatutárnom audite
Výbor pre audit sa skladá z
troch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie z členov dozornej
rady, alebo tretích osôb. Funkčné obdobie člena výboru pre audit sú tri roky, opätovná voľba člena je
možná.
Členovia výboru pre audit s účinnosťou od 01.12.2020:
Ing. Miroslav Straka – predseda výboru pre audit
Ing. Zuzana Straková – člen výboru pre audit
Mgr. Karol Maár – člen výboru pre audit
Informácie o činnosti valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí najmä:
a.
schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
b.
schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej
uzávierky a rozhodovanie o rozdelení zisku alebo o úhrade strát,
c.
schvaľovanie stanov a ich zmien, ak boli prijaté,
d.
rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy,
e.
rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
f.
vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov a členov výboru pre audit,
g.
vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady, ak bola zriadená,
h.
vylúčenie spoločníka podľa § 113 a § 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o podaní
návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka,
i.
rozhodovanie o zrušení spoločnosti,
j.
rozhodovanie o zmene právnej formy spoločnosti,
k.
rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
l.
rozhodovanie o vymenovaní a odvolaní prokuristu,
m.
rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do jeho pôsobnosti zveruje zákon, zakladateľská
listina/spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti,
n.
rozhodovanie aj vo veciach, ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti.
o.
rozhodovanie o vytvorení , použití a zrušení kapitálového fondu z príspevkov,
Pôsobnosť valného zhromaždenia je vymedzená zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a zakladateľskou listinou Spoločnosti. Vo všetkých prípadoch, okrem prípadov
výslovne uvedených v zakladateľskej listine, rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou
hlasov všetkých spoločníkov. Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v
zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva. Valné zhromaždenie zvoláva konateľ
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
6
najmenej raz za rok. V súlade s ustanovením § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť
jediného spoločníka, vykonáva tento pôsobnosť valného zhromaždenia.
V období od 01.01.2022 – 31.12.2022 sa uskutočnili nasledovné valné zhromaždenia:
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 30.5.2022
Na riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 30. mája 2022 jediný spoločník prijal nasledovné
hlavné uznesenia:
1.
Schválenie vysporiadania zisku z hospodárenia za rok 2021 vo výške 257.736,06 EUR, tak že časť
zisku v sume 500 EUR bude použitá na vytvorenie rezervného fondu a zvyšná časť v sume
257.236,06 EUR bude použitá na úhradu straty z minulých rokov,
2.
Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2021.
3.
Akceptácia Vysvetľujúcej správy k obsahovým náležitostiam výročnej správy za rok 2021.
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 26.10.2022
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 26. októbra 2022 jediný spoločník prijal
nasledovné hlavné uznesenia:
1.
Schválenie audítorskej spoločnosti KPMG Slovensko spol. s r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 10,
811 02
Bratislava IČO: 31 348 238 na vykonanie štatutárneho auditu Spoločnosti pre rok 2022
a 2023.
ŠTRUKTÚRA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI
Štruktúra spoločníkov Spoločnosti bola k 31. decembru 2022 nasledovná:
Podiel na ZI
Hlasovacie
práva
EUR
%
%
AUCTOR HOLDING, A.S.
SOKOLOVSKÁ 700/113A, 186 00 PRAHA,
ČESKÁ REPUBLIKA
5 000
100
100
Spolu
5 000
100
100
Informácie o konsolidovanom celku:
Spoločnosť sa zahŕňa do konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti Auctor Holding, a.s.
Konsolidovaná účtovná závierka je dostupná v sídle tejto spoločnosti: Sokolovská 700/113a, Karlín, 186
00
Praha 8, Česká republika a tiež v elektronickej forme v osobitnej časti webového sídla Spoločnosti
Spoločnosť nemala v období od 01.01.2022 do 31.12.2022 ani v roku 2021 žiadnych zamestnancov.
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
7
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5
Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.
Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2022 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve za účtovné obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.
Hospodárska činnosť spoločnosti nepredstavuje žiadne riziko a nemá žiaden dopad na kvalitu životného
prostredia.
Riziká a neistoty, ktorým je spoločnosť vystavená sú opísané v časti o informáciách emitenta CP, na strane
9 tejto výročnej správy.
VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM
VÝVOJI PODNIKANIA
Spoločnosť Auctor Finance, s. r. o. bola založená v júli 2018 a od novembra 2020 pôsobí ako emitent na
trhu cenných papierov.
V novembri 2020 Spoločnosť emitovala dlhopisy pod názvom AUCTOR 5,00/2025, ISIN: SK4000018149,
objem emisie: 80 000 000 EUR v počte 80 000 kusov, v menovitej hodnote jedného dlhopisu 1 000 EUR a
úrokovým výnosom 5,00% p. a. (30E/360) vyplácaným za každý polrok spätne. K 31.12.2022 bola emisia
dlhopisov upísaná v počte 80 000 kusov. Pokiaľ nedôjde k predčasnému splateniu dlhopisov bude
menovitá hodnota dlhopisov splatená jednorazovo dňa 24.11.2025. Získané prostriedky z emisie
Spoločnosť použila na poskytnutie úveru spoločnosti Auctor Holding, a. s., s ktorou uzavrela Zmluvu
o úvere dňa 19.11.2020 so splatnosťou 09.11.2025 a na úhradu prevádzkových nákladov.
K 31.12.2022 eviduje Spoločnosť dlhodobé záväzky z vydaných dlhopisov s fixnou úrokovou sadzbou
5,00% p.a. v menovitej hodnote istiny 80 000 000 EUR so splatnosťou v roku 2025.
V priebehu účtovného obdobia od 01.01.2022 do 31.12.2022 Spoločnosť vykázala výsledok hospodárenia
zisk vo výške 93 738 EUR. Výhradnú časť výnosov Spoločnosti tvorili finančné výnosy, a to výnosové úroky
vo výške 4 296 tis. EUR, čo v plnej výške predstavuje úroky z poskytnutej dlhodobej pôžičky účtovnej
jednotke v rámci konsolidovaného celku. O naložení s výsledkom hospodárenia rozhodne valné
zhromaždenie Spoločnosti po skončení účtovného roka na svojom zasadnutí v roku 2023.
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
8
Hlavné ekonomické ukazovatele
EUR
31.12.2022
31.12.2021
Aktíva celkom
80 474 705
80 383 205
Neobežný majetok
80 282 073
79 456 836
Obežný majetok
106 352
840 090
Časové rozlíšenie
86 280
86 279
Pasíva celkom
80 474 705
80 383 205
Základné imanie
5 000
5 000
Rezervný fond
500
0
Ostatné kapitálové
fondy
100 000
100 000
Výsledok hospodárenia minulých rokov
-167 684
-424 920
Výsledok hospodárenia
93 738
257 736
Cudzie zdroje
80 443 151
80 445 389
Časové rozlíšenie
0
0
Ukazovatele finančnej situácie
Ukazovateľ
31.12.2022
31.12.2021
Celková zadlženosť
99,96%
100,08%
Dlhodobá zadlženosť
99,41%
99,52%
Okamžitá likvidita
0,17
1,85
Bežná likvidita
1,60
1,85
Celková likvidita
1,60
1,85
Celková zadlženosť = cudzie zdroje / spolu aktíva
Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu aktíva
Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné
výpomoci)
Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery
+ krátkodobé finančné výpomoci)
Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné
bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
9
INFORMÁCIE EMITENTA CP PODĽA § 20 ODS. 5, 6 a 7 ZÁKONA O ÚČTOVNÍCTVE
Ciele a metódy riadenia rizík v Spoločnosti
Základným cieľom riadenia rizík Spoločnosti je maximalizácia výnosu vo vzťahu k podstupovanému
riziku pri zohľadnení jej rizikového profilu.
Vedenie Spoločnosti schvaľuje limity rizika a interné limity sa aktualizujú pravidelne a okrem toho
bezodkladne v prípade významnej zmeny trhových podmienok tak, aby bol zabezpečený ich súlad
s trhovými a úverovými podmienkami.
Vedenie monitoruje prípadné možné porušenia a okamžite sa prijímajú zodpovedajúce opatrenia
vedúce k náprave.
Riziká, ktorým je Spoločnosť vystavená
Kúpa a držba dlhopisov sú spojené s množstvom rizík, z ktorých tie, ktoré Emitent považuje
za podstatné, sú uvedené nižšie v tejto časti:
-
riziko účelovej štruktúry bez podnikateľskej histórie
- emitent je spoločnosť založená v roku 2018
bez podnikateľskej histórie. Účelom jeho existencie je získanie finančných prostriedkov
prostredníctvom emisií dlhových cenných papierov a ich poskytnutie Spoločníkovi úverom/pôžičkou.
Iné aktivity Emitent nebude vykonávať. Emitent teda nediverzifikuje riziká.
-
kreditné riziko emitenta –
definované ako riziko schopnosti splácania peňažných záväzkov Spoločníka
v stave, keď emitent používa svoj výťažok z emisie dlhopisov na poskytnutie financovania
spoločníkovi.
-
úverové riziko Ručiteľa (Spoločníka)
– záväzky Ručiteľa zo záruky sú zabezpečené iným Zabezpečením
(záložnými právami), Emitent a Majitelia dlhopisov sú však naďalej vystavení úverovému riziku
Ručiteľa a v konečnom dôsledku a nepriamo aj jeho dcérskych spoločností.
-
riziko koncentrácie
- vyplýva z nízkej geografickej a produktovej diverzifikácie podnikania Emitenta.
V prípade zhoršenia hospodárenia Spoločníka a zhoršenia jeho platobnej morálky nemá Emitent iné
zdroje, ktoré by sa mohli použiť na uhradenie záväzkov z Dlhopisov.
-
riziko likvidity
- definované ako riziko straty schopnosti dodržať finančné záväzky v dobe, kedy sa
stanú platnými a tiež riziko straty schopnosti financovať aktíva;
-
prevádzkové (operačné) riziko
je riziko vyplývajúce z nedostatočnosti alebo zlyhania vnútorných
procesov, informačných systémov, ľudskej chyby alebo riziko vyplývajúce z vonkajších udalostí
-
riziko spojené s podnikaním spoločníka
- spoločník je spoločnosť založená v Českej republike.
Prevažná časť jeho aktivít sa sústreďuje na financovanie investícií do spoločností podnikajúcich
v hotelovom segmente a spoločností zameriavajúcich sa na predaj, skladovanie a distribúciu
humánnych a veterinárnych liekov, zdravotníckych produktov a potrieb v Chorvátskej republike.
Schopnosť spoločníka plniť svoje peňažné dlhy voči Emitentovi riadne a včas je do značnej miery
závislá na výsledku jeho investícií.
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
10
-
riziko krajiny sídla spoločníka
- spoločník má sídlo v Českej republike, ale podnikateľské aktivity
v Chorvátskej republike. Nie je možné vylúčiť, že budú v Českej republike alebo v Chorvátskej
republike také hospodárske opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na hospodársku a finančnú pozíciu
spoločníka.
-
riziko spojené s právnym, regulačným a daňovým prostredím
- aj keď nemá Emitent dosiaľ žiadne
významné záväzky, nie je možné vylúčiť riziko súdnych sporov či exekúcií. Potenciálne súdne spory by
mohli do určitej miery a na určitý čas obmedziť Emitenta v nakladaní so svojím majetkom, prípadne
vyvolať dodatočné náklady na strane Emitenta.
-
riziko spojené s prípadným konkurzným (insolvenčným) konaním
- ak Emitent nebude schopný plniť
svoje splatné záväzky, môže byť na jeho majetok vyhlásené konkurzné (insolvenčné) konanie.
V prípade platobnej neschopnosti, konkurzu alebo inej podobnej udalosti môžu byť začaté súdne
konania v Českej republike aj proti Ručiteľovi (Spoločníkovi). Takéto súdne konania zahŕňajúce viaceré
jurisdikcie sú pre veriteľov všeobecne komplikované a nákladné a môžu viesť k väčšej neistote
a oneskoreniam pri vymáhaní práv zo Záruky
.
Na Ručiteľa sa môžu vzťahovať aj iné právne predpisy
ako právne predpisy upravujúce konkurz v jurisdikcii vzniku Ručiteľa. Všetky tieto okolnosti môžu mať
nepriaznivý dopad na schopnosť Majiteľov dlhopisov vymáhať svoje práva zo Ručenia.
Rizikové faktory vzťahujúce sa k dlhopisom
Definované ako riziko nesplatenia menovitej hodnoty, či úrokov a zníženie ich hodnoty, pokles
hodnoty z dôvodu zmeny trhových úrokových sadzieb, predčasné splatenie a zníženie úrokového
výnosu, riziko inflácie, zmeny práva, či nepredvídateľnej udalosti.
Vyhlásenie o správe a riadení Spoločnosti (emitenta cenných papierov)
Odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri
riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne dostupný
Spoločnosť neprijala a neuplatňuje Kódex o riadení spoločnosti, pretože je v súčasnosti iba odporučením
a nejedná sa o všeobecne záväzné pravidlá, ktorých dodržiavanie by bolo v Slovenskej republike povinné.
Spoločnosť dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie spoločnosti, ktoré stanovujú všeobecne
záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Riadi sa Prospektom v zmysle zákona o cenných papieroch,
ktorý obsahuje všetky údaje o Emitentovi cenných papierov, ručiteľovi a dlhopisoch. Prospekt, ako aj
všetky dokumenty v ňom uvedené sú prístupné v sídle Spoločnosti a tiež v elektronickej podobe na
internetovej stránke Emitenta
http://www.auctorfinance.sk/
Informácie o správe a metódach riadenia Spoločnosti sú obsiahnuté v zakladateľskej listine. Spoločnosť sa
riadi a dodržuje všetky požiadavky na správu a riadenie Spoločnosti, ktoré stanovujú všeobecne záväzné
predpisy SR.
Systém vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke
Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú uzávierku, rozhoduje o rozdelení zisku alebo úhrade strát na
základe návrhu konateľov spoločnosti.
Štatutárny orgán spoločnosti zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému
zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú
závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so zakladateľskou listinou. V prípade, že
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
11
má spoločnosť povinnosť vyhotoviť výročnú správu, konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu
na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu.
Na zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia transakcií v účtovníctve a správne zostavenie
finančných výkazov sa používajú nástroje v rôznych oblastiach. Kontroly sú uskutočňované automaticky aj
manuálne a sú zabudované do celého procesu, od zavedenia transakcie do systému, až po zostavenie
finančných výkazov. Účtovníctvo je vedené formou analytických účtov, ktorých náplň je pravidelne
revidovaná. Zostatky účtov hlavnej knihy podliehajú pravidelným kontrolám, minimálne raz štvrťročne.
Kontrolami sa sleduje vývoj zostatku na účte, monitorovanie výskytu neobvyklých transakcií, sledovanie
ručných zásahov na účtoch s automatickým účtovaním a pod. Kontrolné činnosti sú nastavené za účelom
minimalizácie vzniku účtovných chýb. Vhodnosť a účinnosť vykonávaných kontrol je pravidelne
vyhodnocovaná a v prípade významných zistení sú výsledky na polročnej báze predkladané štatutárnemu
orgánu. Súčasťou vnútorného kontrolného systému sú aj kontrolné procedúry v rámci účtovných
systémov, vrátane kontroly štyroch očí a autorizácie oprávnenosti prístupu. Riziko neoprávneného
účtovania je minimalizované určením osôb, ktoré môžu vstupovať do účtovacieho procesu a vykonávať
vymedzený okruh transakcií a osôb poverených schvaľovaním. Riziko je prirodzenou súčasťou všetkých
podnikateľských aktivít, preto ho Spoločnosť riadi prostredníctvom procesu jeho nepretržitej identifikácie,
merania, monitorovania a vyhodnocovania s prihliadnutím na limity rizika a iné nástroje kontroly.
Vnútorný kontrolný systém, ako integrálna súčasť riadenia predovšetkým operačných rizík, má za cieľ
predchádzať chybám, neefektívnemu využívaniu zdrojov, zabrániť podvodom, zlepšiť efektívnosť operácií,
ich integritu, presnosť, včasnosť a spoľahlivosť. Proces riadenia rizík je rozhodujúci pre udržanie ziskovosti
Spoločnosti. Hlavnú zodpovednosť za identifikáciu a kontrolu rizík nesie štatutárny orgán spoločnosti.
-
Právomoci štatutárneho orgánu
-
Štatutárnym orgánom účtovnej jednotky sú dvaja konatelia, ktorí
sú oprávnení konať za účtovnú jednotku spoločne. Konatelia majú štandardný rozsah právomocí podľa
Obchodného zákonníka. Nemajú právomoc rozhodnúť o vydaní obchodného podielu/akcií, dlhopisov
alebo o spätnom odkúpení obchodného podielu/akcií, dlhopisov v účtovnej jednotke. V zmysle
platnej Zakladateľskej listiny do právomoci štatutárneho orgánu patrí riadenie všetkých záležitostí
Spoločnosti, pokiaľ neboli zverené do rozhodovacej právomoci valného zhromaždenia a tiež
zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva, vedenie zoznamu spoločníkov a informovanie
spoločníkov o záležitostiach Spoločnosti.
-
Spoločnosť vyhlasuje, že ku dňu zostavenia výročnej správy nemá uzatvorené významné dohody,
ktorých platnosť by končila v dôsledku zmeny jej kontrolných pomerov , ku ktorej došlo v súvislosti s
ponukou na prevzatie a tiež nemá uzatvorené dohody s členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na
ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada z dôvodu skončenia pracovného pomeru.
-
Spoločnosti nie sú známe žiadne obmedzenia prevoditeľnosti cenných papierov a ani dohody medzi
majiteľmi cenných papierov.
-
Spoločnosť nemá emitované žiadne cenné papiere, s ktorými sú spojené osobitné práva kontroly ich
majiteľov.
UDALOSTI, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Po 31. decembri 2022 nenastali žiadne udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností,
ktoré sú predmetom účtovníctva.
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
12
INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 2023
V roku 2023 sa Spoločnosť Auctor Finance, s.r.o. bude usilovať o dosiahnutie kladného hospodárskeho
výsledku a efektívne hospodárenie. V nasledujúcom účtovnom období bude Spoločnosť naďalej pôsobiť
na trhu cenných papierov prostredníctvom emisie dlhopisov. Spoločnosť očakáva kladný hospodársky
výsledok, ktorý bude vykázaný najmä z titulu kladnej úrokovej marže.
NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU
V účtovnom období 01.01.2022 – 31.12.2022 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej
výške 93 738 EUR. O naložení s výsledkom hospodárenia rozhodne valné zhromaždenie Spoločnosti po
skončení účtovného roka na svojom zasadnutí v roku 2023.
Návrh štatutárneho orgánu jedinému spoločníkovi je takýto:
-
zisk za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022 vo výške 93 738 EUR bude použitý na úhradu straty za
rok 2020.
NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA
Spoločnosť nerealizovala v období 01.01.2022 – 31.12.2022 žiadne náklady na činnosť v oblasti výskumu
a vývoja a neplánuje ani v roku 2023 investovať do tejto oblasti.
NADOBÚDANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ,
DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV MATERSKEJ ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Spoločnosť v období 01.01.2022 – 31.12.2022 nenadobudla žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné
podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky.
ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ
Spoločnosť nemá a neplánuje ani v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.
Here should be an image
Výročná správa Auctor Finance, s.r.o. za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022
13
VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTI
Individuálna účtovná závierka Spoločnosti Auctor Finance, s.r.o., zostavená k 31. decembru 2022 je
vypracovaná v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
a slovenskými postupmi účtovania.
Dolu podpísaní konatelia Spoločnosti týmto prehlasujú, že podľa svojich najlepších vedomostí poskytuje
táto individuálna účtovná závierka pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho
výsledku emitenta a že táto výročná správa emitenta obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja
a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.
Priebežná účtovná závierka Spoločnosti nebola overená audítorom.
V Bratislave dňa 11.4.2023
....................................
Oleg Uskoković
Konateľ
Auctor Finance, s.r.o.
....................................
Josef Pilka
Konateľ
Auctor Finance, s.r.o.